CSR ปลูกป่าชายเลน ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม(CSR) ในโครงการปลูกป่า รักษาป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน ...

Continue reading

สัมมนาสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน Team building & Wall Rally ปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาภายใน ในเรื่องสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน Team building & Walk Rally ปี 2561 ณ บ้านไม้...

Continue reading

การตรวจ 5ส. ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5 ปี 2561

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ 5S ได้ดำเนินการตรวจสอบ 5S ตามแผนการตรวจสอบภายในโรงงานของ บริษัท ไทยฟิลาเด็ท จำกัด (มหาชน) แผ...

Continue reading

เข้าร่วมงาน NationJobs Opportunity ปี 2551

บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมงาน Nationjobs Opportunity on tour 2007 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ เมื่อวันท...

Continue reading

เข้าร่วมชมงาน Intexfair ณ กรุงนิวเดลี, ประเทศอินเดีย

บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานฝ่ายขายเข้าร่วมชมงาน Intexfair ณ กรุงนิวเดลี, ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2551 ซึ่ง TTIS เป็นเจ้าภาพฝ่...

Continue reading